Guide for Authors

روند ارسال

نسخه های خطی باید از طریق سیستم ارسال آنلاین ارسال شوند: (http://cbj.ssu.ac.ir/contacts؟_action=loginForm)

 

تعیین مسئولیت های نویسندگی

مقاله شما منتشر نخواهد شد مگر اینکه شما تضمین کنید که "این مقاله یک اثر اصلی است ، قبلاً منتشر نشده است و برای چاپ در جای دیگری به صورت نهایی یا به صورت چاپی یا الکترونیکی در نظر گرفته نمی شود". وظایف نویسندگی CBJ باید توسط همه نویسندگان امضا و تاریخ گذاری شود و به همراه نسخه خطی ارسال شود. این فرم را می توان از: فرم ها بارگیری کرد

 

الزامات انواع مختلف مقالات

Article type Considerations Word count Tables/figures References Original articles Should contain: A structured abstract, 3-5 keywords, introduction, materials (patients) and methods, results, discussion, conclusion, acknowledgement (if applicable), and references sections 3500 words excluding the references, abstract, figures and tables Maximum 4 tables and 4 figures 15-40 references Clinical trials The format is similar to original articles. However the CONSORT flow diagram should be added as a figure. RCTs should be registered at any RCT registeries approved by the WHO, and their registration number should be mentioned in the title page. RCTs done in Iran must be registered at https://irct.ir/ 3500 words excluding the references, abstract, figures and tables Maximum 4 tables and 4 figures 15-40 references Brief reports Should contain: A non-structured abstract, 3-5 keywords, introduction, materials (patients) and methods, results, discussion, conclusion, acknowledgement (if applicable), and references sections 2000 words excluding the references, abstract, figures and tables Maximum 2 tables and figures 10-15 references Case reports Should contain: A non-structured abstract, 3-5 keywords, introduction, case presentation, discussion, conclusion, acknowledgement (if applicable), and references sections. Case reports should optimally be accompanied by relevant figures to document findings. Informed consent should be obtained from patients to report their cases. This Journal keeps the right to ask for the original signed informed consents. 1000 words excluding the references, abstract, figures and tables Maximum 1 table and maximum 3 figures 5-10 references Narrative reviews Should contain: A non-structured abstract and 3-5 keywords. Narrative reviews should critically assess the current knowledge of the field. 4500 words excluding the references, abstract, figures and tables … At least 60 references Systematic reviews Should contain: A structured abstract and 3-5 keywords. Systematic reviews of RCTs or Observational Studies will be accepted by the Journal. The protocol of the study should adhere to PRISMA or MOOSE guidelines for systematic reviews of RCTs or Observational Studies, respectively. … … Variable Letters to the Editor Letters discussing articles published in the CBJ should be submitted at most within 6 months after the publication of the main article. Letter will undergo peer review and will be edited for clarity. Less than 750 words … Up to 5 references Photoclinics Figures that contain a significant medical point can also be accepted. Photoclinics should contain one or two high quality figures and a description of the figures. Up to 500 words Up to 5 references

Paper Preparations Cover letter should contain the rational of performing the research and selecting the CBJ as well as a statement that you will not resubmit your article to another journal until the reviewing process will be completed. Also please indicate whether the authors have published or submitted any related papers from the same study. For returning the revised version of the manuscripts, the changes should be highlighted. Also, the authors’ responses to the reviewers’ comments should be written in the “Reviewers' Comments” sheet.

Title Page of the article should be submitted as a separate file. This page includes:

1) the title of the article; 2) authors’ names; 3) name of the institution where the work was done; 4) running title (short form of the main title presented on the top of published pages); and 5) complete mailing address, telephone/fax numbers, and email address of the corresponding author. The Title Page sample can be downloaded from : Forms

Abstract should be structured for original articles and systematic reviews. Structured abstracts contain: Background, Methods, Results, and Conclusion. It should not exceed 250 words altogether.

Abstracts of other types of articles should be non-structured providing the essential information.

When abstracting a review article a concise summary of the salient points should be addressed.

Preferably, abbreviations should not be mentioned in the abstract.

Keywords are used for indexing purposes; each article should provide three to five keywords selected from the Medical Subject Headings (MeSH), available from: https://meshb.nlm.nih.gov/search

Introduction should contain a short background of previous studies and possible gaps in the literature and specify the purpose and objective of the study or observation.

Methods section must indicate clearly the steps taken to acquire the data. Be sure that it includes only information that was available at the time the plan or protocol for the study was written. It should be detailed (including: controls, inclusion and exclusion criteria, etc) and may be separated into subsections. Repeating the details of standard techniques is best avoided.

For reports of randomized controlled trials, authors should refer to the CONSORT statement (http://www.consort-statement.org/). RCTs should be registered at any RCT registeries approved by the WHO and their registration number should be mentioned in the title page. RCTs done in Iran must be registered at https://irct.ir/

Reporting guidelines such as STROBE, STARD, and PRISMA would help report high quality research and to provide all required information and evidence for related methodology. EQUATOR Network website would help you in using these guidelines.

The software used for statistical analyses and description of the actual method should be mentioned.

Results should be presented in chronological sequence in the text, table, and illustration. Organize the results according to their importance. They should be based on your own findings.

Tables and illustrations must be cited in order which they appear in the text using Arabic numerals.Tables should be simple and should not duplicate information in the text of the paper. Figures should be submitted as a separate files and provided only if they add further information. For radiographic films, scans, and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens or photomicrographs, send high resolution figures (At least 300 DPI) in JPEG or TIFF format. Type legends for illustrations on a separate page in the main manuscript, after the reference section, and explain the internal scale and identify the method of staining in photomicrographs. Arrows should be placed for specific sections of pathology figures and radiographs.

Discussion should challenge the findings of the study with other available evidence in the form of arguments and counterarguments. It should also emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow them. Possible mechanisms or explanations for these findings should be explored. The limitations of the study and the implications of the findings for future research or clinical practice should be explored.

Conclusion should state the final result and recommendations that the author(s) has (have) reached. Such results and recommendations should be derived from the existed study and the results of other studies should not be stated in this section.

Supplementary Materials such as movie clips, questionnaires, etc., may be published on the online version of the journal.

Any technical, general, financial, and material support or contributions that need acknowledging but do not justify authorship, can be cited at the end of the text as Acknowledgments.

References should be complied numerically according to the order of citation in the text in Vancouver style. The numbers of references should preferably not exceed 40 for original articles, 15 for brief, and 10 for case reports.

For the references credited to more than 3 authors please provide the name of the first three authors and represent the remaining authors by the phrase “et al.”

For various references please refer to “the NLM style guide for authors, editors, and publishers”. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/)

Listed below are sample references.

Journal Article:

Sample reference for up to 3 authors:

• Kohsaka S, Makaryus AN. Coronary angiography using noninvasive imaging techniques of cardiac CT and MRI. Curr Cardiol Rev 2008;4:323-30.

Sample reference for more than 3 authors:

• Brandstetter S, Riedelbeck G, Steinmann M, et al. Pain, social support and depressive symptoms in patients with rheumatoid arthritis: testing the stress-buffering hypothesis. Rheumatol Int 2017;37:931-6.

• Gupta S. Ocular abnormalities in patients with beta-thalassemia: a prospective study. Int J Clin Trials; Articles In Press 2021.

Complete Book:

• Shields TW. General Thoracic Surgery. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

Chapter in Book: 

Young VR. The role of skeletal muscle in the regulation of protein metabolism. In Munro HN, editor: Mammalian protein metabolism. Vol 4. San Diego; Academic; 1970. p. 585-674.

Language and Style

Contributions should be in either American or British English. The text must be clear and concise, conforming to accepted standards of English style and usage. Non-native English speakers are advised to seek professional help with the language. However the Journal is ready to collaborate to translate accepted Persian articles to English for a limited time.

تمام مطالب باید دو فاصله داشته باشند و صفحات باید شماره گذاری شوند. پس از توضیحات کامل در اولین استفاده ، اختصارات باید استاندارد باشد و فقط در موارد ضروری استفاده شود. حق ویرایش نسخه های خطی ارسالی به منظور مطابقت با سبک مجله ، برای تحریریه محفوظ است. در هر صورت نویسندگان مسئول مطالب منتشر شده هستند.